Se afișează postările cu eticheta Rugăciunile Dimineții. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Rugăciunile Dimineții. Afișați toate postările

Pomelnicul Celor Răposați


POMELNICUL CELOR RĂPOSAȚIPomenește, Doamne, pe toți adormiții
robii Tăi, ortodocși creștini: Prea Sfințiți
Ierarhi, Preoți, Diaconi, Monahi și
Monahii, pe toți voievozii binecredincioși
și pe întreg neamul nostru românesc,
creștin ortodox.
Pomenește, Doamne, Dumnezeule, după
mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor
Tale, pe adormiții mei părinți duhonicești
( numele ), pe părinții mei trupești ( numele ),
care m-au născut, crescut, îngrijit și m-au
ajutat în viața mea.
Pomenește, Doamne, pe frații mei, surorile
mele, rudenii, prieteni, cunoscuți și necunoscuți.
Pomenește, Doamne, pe tot Clerul și poporul 
ortodox, adormit cu Împărtășirea Ta Divină,
întru nădejdea învierii și vieții veșnice. Amin.   

Pomelnicul Viilor

POMELNICUL VIILOR
Pomește, Doamne, mântuiește și miluiește
pe: Prea Sfintțiții Ierarhi, pe Preoți,
Diaconi, Monahi și Monahii pe binecredinciosul
nostru, Sfat, Guvern, Cler și popor ortodix
creștin.
Pomenește, Doamne, mântuiește și miluiește 
pe Părintele meu duhovnic ( numele ), pe 
părinții noștri duhovnicești și trupești, pe frați,
rude, prieteni, învățători, pe cei ce ne iubesc
și pe cei ce ne urăsc pe noi, pe toți ortodocșii
creștini, pe făcătorii noștri de bine și pe cei
ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne
rugăm pentru dânșii. Amin  


Rugăciunea Sf. Efrem Sirul în 3 Stări, Însățită de 3 Mătănii:

RUGĂCIUNEA SF. EFREM SIRUL ÎN 3 STĂRI, ÎNSOȚITĂ DE 3 MĂTĂNII:
Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii
de stăpânire și al grăirii în deșert, 
depărtează-l de la mine.
Iar duhul curăției, al gândului smerit,
al răbdării și al dragostei dăruiește-l
mie, slugii Tale.
Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi
să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc
pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii
vecilor. Amin.
Se face mărturisirea păcatelor în toate
zilele, în taină, odată cu rugăciunile
dimineții, sau separat:
Mărturisesc Ție, Domnului Dumnezeului
meu, Celui în Treime Sfântă slăvit și
închinat: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
toate păcatele mele, cele pe care le-am 
făcut în toate zilele vieții mele și în 
acestă noapte, cu lucrul, cu cuvântul, cu 
gândul, cu vedere, cu auzul, cu mirosul, cu
gustul, cu pipăirea și cu toate simțirile 
mele cele sufletești și trupești, cu care pe
Tine, Domnul Dumnezeul meu Te-am mâniat
și pe aproapele meu l-am nedreptățit.
Pentru acesta căindu-mă, vinovat stau înaintea
Ta și voiesc să mă pocăiesc.
Cu smerenie mă rog milostivirii Tale, 
iartă-mă și mă dezleagă de toate păcatele
mele, ca un Bun și Iubitor de oameni. Amin.
Hristoase, Lumina cea adevărată, care
luminezi și sfințești pe tot omul ce vine
în lume, să se însemneze peste noi lumina
Feței Tale, ca într-însa să vedem Lumina
cea neapropiată.
Și îndreptează pașii noștri spre lucrarea
poruncilor Tale, pentru rugăciunile 
Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților
Tăi. Amin.
Împărate Ceresc, pe credinciosul nostru
popor întărește-l, credința o întărește, pe
păgâni îmblânzește-i, lumea o împacă.
Sfânt lăcașul acesta bine îl păzește, pe 
cei mai înainte adormiți: părinții și frații 
noștri în lăcașurile drepților îi așează și pe
noi în pocăință și mărturisire ne primește, ca 
un Bun și de oameni Iubitori. Amin.     
Rugăciune Către Sfântul al Cărui Nume în Porți
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL AL CĂRUI NUME ÎL PORȚI
Roagă-te lui Dumnezeu pentru 
mine, Sfinte, plăcut al lui 
Dumnezeu (...), căci eu cu osârdie
alerg către tine, cel grabnic 
ajutător și rugător înaintea lui
Dumnezeu pentru sufletul meu.
Doamne miluiește ( de 40 de ori ).
Apoi rugăciunea aceasta:
Cel ce în toată vremea și în tot 
ceasul, în cer și pe pământ ești
închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule,
îndelung-răbdătorule, mult milostive
și mult milosârde; care pe cei drepți
iubești și pe cei păcătoși miluiești.
Care pe toți chemi la mântuire pentru
făgăduința bunătăților ce vor să fie.
Însuți Doamne, Iisuse Hristoase,
primește și rugăciunile noastre în
ceasul acesta și îndreptează viața
noastră spre poruncile Tale; sufletele 
noastre le sfințește, trupurile curățește,
cugetele îndreptează, gîndurile curățește
și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor
rele și al durerii.
Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri
ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți
să ajungem la unirea credinței și la
cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că 
binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te,
ceea ce ești cu Dar dăruită, Marie, Domnul
este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei și
binecuvântat este rodul pântecului tău;
că ai născut pe Mântuitorul sufletor noastre.
O! Preasfântă Doamnă Fecioară de 
Dumnezeu Născătoare, primește nevrednica
noastră rugăciune și ne păzește de moarte 
năprasnică și ne dăruiește pocăință înaintea
sfârșitului nostru. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită și prea nevinovată și Maica
Dumnezeului Nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii
și mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluiește (de 3 ori ).
Binecuvintează...
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților 
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.
 Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea,
Născătoare de Dumnezeu, primitoarea 
săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria
scârbiților și acoperitoarea necăjiților,
vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi
ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe
un străin.
Necazul meu îl știi: dezleagă-l precum
vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici
altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare
bună; ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu,
ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii
vecilor. Amin. 
Rugăciune Către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezue
Născătoare, cu Sfintele și preaputernicele
tale rugăciuni,
Alungă de la mine smeritul și ticălosul
robul tău: deznădăjduirea, uitarea, necunoștința,
nepurtarea de grijă și toate gîndurile cele
necurate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa
mea inimă și de la întunecata mea minte.
Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt
și ticălos.
Și mă izbăvește de multe rele, aduceri-aminte
și năravuri și de toate faptele cele rele mă izbăvește,
că binecuvântată ești de toate neamurile și se
slăvește preacinstitul tău nume în vecii vecilor. Amin.
Rugăciune Către Sfânt Înger Păzitor

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNT ÎNGER PĂZITOR


 

Îngerul lui Hristos cel preasfânt, către
tine cad și mă rog, păzitorul meu cel
Sfânt, care ești dat mie de la Sfântul
botez spre păzirea sufletului și păcătosului
meu trup.
Iar eu cu lenea mea și cu obiceiurile
mele cele rele am mâniat preacurata
lumina ta și te-am izgonit de la mine cu
toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile,
cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu 
trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de 
frați și cu ținerea de minte a răului, cu
iubirea de argint, cu desfrânarea, cu
mânia, cu scumpătatea, cu mâncarea
cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire,
cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile
cele rele și cu aprinderea spre desfrânare,
având deosebită voire spre toată pofta cea
trupească.
O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele
cele necuvântătoare nu o au!
Dar cum vei putea să cauți spre mine, sau
să te apropii de mine, cel necurat?
Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei
căuta spre mine, cel ce m-am încurcat
așa de rău în lucruri întinate?
Sau cum voi putea să-mi cer iertare petru
faptele mele cele amare, rele și viclene,
în care cad în toate zilele și nopțile și
în tot ceasul!
De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul
meu cel Sfânt, milostivește-te spre
mine păcătosul robul tău.
Fii mie ajutor și sprijinitor asupra pizmașului
meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și
Împărăția lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți
Sfinții; acum și pururea în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea SF. Ioan Gură-de-Aur Alte 12 Cereri După Numărul Ceasurilor Zilei

RUGĂCIUNEA SF. IOAN GURĂ-DE-AUR ALTE 12 CERERI DUPĂ NUMĂRUL
CEASURILOR ZILEI
Doamne, primește-mă întru pocăință.
Doamne, nu mă duce pe mine în ispită.
Doamne, dă-mi cuget bun.
Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte
de moarte și umilință.
Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate 
păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare.
Doamne, dă-mi răbdare, voie nebiruită și
blândețe.
Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților 
și frica Ta în inima mea.
Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot
sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta.
Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de
diavoli și de patimile trupești și de toate celelalte
lucruri necuvioase.
Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie
și întru mine păcătosul, voia Ta; că binecuvântat
ești în veci. Amin.  

Rugăciunea a Sf. Ioan Gură-de-Aur, 12 Cereri După Numărul Ceasurilor Nopții
RUGĂCIUNEA SF. IOAN GURĂ-DE-AUR, 12 CERERI DUPĂ NUMĂRUL
CEASURILOR NOPȚII


Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele 
Tău cel ceresc.
Doamne, izbăvește-mă de chinuri cele 
veșnice.
Doamne, de am greșit fie cu mintea, fie
cu gândul, sau cu cuvântul sau cu lucru,
iartă-mă.
Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința
și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea
cea împietrită.
Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea.
Doamne, luminează-mi inima pe care a
întunecat-o pofta cea rea.
Doamne, eu ca un om am greșit, iat Tu,
ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă,
văzând neputința sufletului meu.
Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, 
ca să preaslăvesc  Prea Sfânt Numele Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine,
robul Tău, în cartea Vieții și-mi dăruiește
sfârșit bun.
Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut
nici un bine înaintea Ta, dă-mi după Harul
Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roua Harului
Tău.
Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă
pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul
Tău întru Împărăția Ta. Amin.  
Rugăciune Întâi, a Doua și a Treia Sf. Macarie cel Mare
RUGĂCIUNEA ÎNTÂI, A DOUA ȘI A TREIA SF. MACARIE CEL MARE


 Prima Rugăciune

 
Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, 
că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta;
izbăvește-mă deci, de cel viclean și fă să
fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă
să deschid gura mea cea nevrednică și să
laud Preasfânt Numele Tău: al Tatălui și
al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.A Doua Rugăciune


Din somn sculându-mă, cântare de miez 
de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și
înaintea Ta căzând strig: nu mă lăsa să adorm
în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel
ce Te-ai răstignit de voie și pe mine, cel
ce zac în lene, grăbind mă scoală și mă
mântuiește, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni;
iar după somnul nopții luminezi ziua fără
de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.A treia Rugăciune


Sculându-mă din somn, către Tine, Stăpâne,
Iubitorule de oameni scap și spre lucrurile
Tale mă nevoiesc; mă rog Ție, ajută-mi cu 
milostivirea Ta în toată vremea și în tot lucrul.
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele 
rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă
și mă du întru Împărăția Ta cea veșnică.
Că Tu ești Făcătorul meu și purtătorul de
grijă și dătătorul a tot binele.
Întru Tine este toată nădejdea mea Ție slavă
înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Crezul - Simbolul Credinței
CREZUL- SIMBOLUL CREDINȚEICred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor
tuturor și nevăzutelor,
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toții vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel
de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat
de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a
făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat
din Pont, a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii 
și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu 
Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a
grăit prin Prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească
Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.         


Psalmul 50
PSALMUL 50Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea
mea.
Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de
păcatul meu mă curățește.
Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu
înaintea mea este pururea.
Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut,
ca să fii îndreptățit întru cuvintele Tale și să
biruiești când vei judeca Tu.
Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate 
m-a născut maica mea.
 Că iată, adevăru ai iubit, cele nearătate și cele
ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu ipsos și mă voi curăți, spala-mă-vei
și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
Auzului meu vei da bucurie și veselie, 
bucura-se-vor oasele cele smerite.
Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate
fărădelegile mele șterge-le.
Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule,
și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru
ale mele.
Nu mă lepăda de la Fața Ta, și Duhul Tău
cel Sfânt nu-l lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh 
stăpânitor mă întărește.
Învață-voi pe cei fărădelege căile Tale și cei
necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele.
Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide și gura
mea va vesti lauda Ta.
Că de-ai fi voit jetfă Ți-aș fi dat; arderile
de tot nu le vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima 
înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
și să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei bine voi jertfa dreptății, prinosul
și arderile de tot; atunci vor pune pe Altarul
Tău viței.Rugăciune în Toate Diminețile Când ne Sculăm Din Somn:

RUGĂCIUNE ÎN TOATE DIMINEȚILE CÂND NE SCULĂM DIN SOMN:
Deschizând ochii sufletului meu cu puterea
Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid
și ușa inimii mele, și precum m-am ridicat din
patul în care zăceam ca un mort; așa trebuie
să mă ridic din păcatul fărădelegii și al 
nemulțumirii, în care zac mort eu, leneșul.
Drept aceea Îți mulțumesc, Domnul meu, că
m-ai păzit întreg și viu în această noapte și 
mai vârtos, că n-am căzut în vreun păcat cu
Darul Tău.
Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina,
întru care pot vedea multe nestatornicii și
sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin
multe pricini ca să cad în păcate și în nevoi
de moarte.
Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi
vei ajuta Tu, care ești puterea mea? Pentru 
aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi
ajuți și să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru
ca aflându-mă împreună cu El, acesta mă va
păzi să nu cad în vreo greșeală și va face 
ca să-Ți fiu plăcut întru toate lucrurile mele.
Deci, de acum hotărăsc să nu fac nici un
lucru, care să nu fie spre bucuria Ta și
spre folosul meu.
Și pentru ca să pun început bun din începutul
acestei zile,
Îți depun Ție toate gândurile mele, toate
cuvintele mele, toate poftele mele și toate
lucrurile mele, pentru ca să le povățuiești
cu înțelepciunea Ta și să le tocmești după 
judecata dreptății Tale.
Și-Ți făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea 
nu se va mai despărți de voia Ta, numai să
mi se descopere.
Pentru aceasta Te rog să mă întărești în 
voința Ta ca un Prea Puternic, ca să păzesc
și să săvârșesc aceste făgăduieli ale mele,
spre cuvântarea de mărire a Împărăției Tale
și spre folosul sufletului meu. Amin.

Apoi, cu 3 închinăciuni:

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru,
Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la
Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la
Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul
nostru.  


Rugăciune Către Preasfânta Treime
RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA TREIME
Din somn sculându-mă, îți mulțumesc
Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă
bunătatea Ta și pentru îndelungă-răbdare 
Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și 
păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru
fărădelegile mele; ci ai făcut iubire de 
oameni după obicei; și întru deznădăjduire
zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să
slăvesc puterea Ta.
Deci, acum luminează-mi ochii gîndului,
deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele
Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta,
să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să 
laud Preasfânt Numele Tău: al Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin.


Rugăciunile Dimineții
RUGĂCIUNILE DIMINEȚII
Sculându-ne din somn către Tine 
cădem, Bunule, și cântareaa îngerească
stigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt
ești Dumnezeule, pentru rugăciunile
îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Din pat și din somn m-ai ridicat, 
Doamne, mintea mea o luminează,
inima și buzele mele le deschide ca să
Te laud pe Tine, Preasfântă Treime:
Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule,
pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi,
miluiește-ne pe noi.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste Judecătorul va veni și
faptele fiecăruia se vor descoperi;
deci, cu frică să strigăm în miezul
nopții; Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule,
pentru Născătoarea de Dumnezeu, 
miluiește-ne pe noi.

Doamne miluiește ( de 12 ori ). Slavă...
Și acum...   

Rugăcinea Dimineții
RUGĂCIUNEA DIMINEȚIISculându-ne din somn fără de lene,
să ne depărtăm de așternut și îndată
întorcându-ne cu fața către răsărit, 
să ne închinăm de 3 ori cu mâna până
la pământ, zicând:
În Numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție Dumnezeul nostru,
Slavă Ție ( de 3 ori )  
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
adevărului, care pretutindeni ești și toate
le împlinești, Vistierul bunătăților și 
Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește 
întru noi și ne curățește pe noi de toată 
necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele 
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte 
fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântuui Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre.
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre.
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele 
noastre pentru Numele Tău.  

Doamne miluiește, Doamne miluește,
Doamne miluește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
și acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se
Numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta,
precum în cer așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă
astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește
de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.