Se afișează postările cu eticheta Rugăciuni Pentru Diferite Trebuințe. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Rugăciuni Pentru Diferite Trebuințe. Afișați toate postările

Rugăciune Pentru Răposați
RUGĂCIUNE PENTRU RĂPOSAȚIPomenește Doamne, pe cei ce întru
nădejdea învierii și a vieții celei ce
va să fie adormit, părinți și frați ai
noștri, și pe toți cei care întru dreapta
credință s-au săvârșit și iartă-le lor
toate greșelile, pe care cu cuvântul
sau cu lucrul sau cu gândul le-au
săvârșit și-i așează pe ei Doamne, în
locuri luminoase, în locuri cu verdeață,
în locuri de odihnă, de unde a fugit toată
durerea, întristarea și suspinarea și
unde cercetarea feței Tale veselește
pe toți cei din veac sfinții Tăi.
Dăruiește-le lor și nouă împărăția Ta
și împărtășirea bunătăților Tale cele
negrăite și veșnice și desfătarea vieții
Tale celei nesfârșite și fericite.
Că Tu esți învierea și odihna adormiților
robilor Tăi (N), Hristoase, Dumnezeul
nostru și Ție slavă înălțăm, împreună și
celui fără de început al Tău Părinte și
Preasfântului și Bunului și de viață
făcătorului Tău Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.
Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele
adormiților robilor Tăi, unde nu este
durerea, nici întristare, nici suspin, ci
viață fără de sfârșit.
Rugăciunea Soților Unul Pentru Altul
RUGĂCIUNEA SOȚILOR UNUL PENTRU ALTULDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cela ce ne-ai învățat ca totdeauna
să ne rugăm unul pentru altul, căci așa
vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici
de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de
vrăjmașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu
( soția mea ), pe care mi l-ai dăruit ( mi-ai
dăruit-o ) a petrece împreună pînă la
moarte.
Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune,
ca să-și poată îndeplini datoriile după
voia și poruncile Tale.
Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în
stare să le poarte.
Întărește-l (o) în dreapta credință și în
dragoste desăvârșită, ca să lucrăm împreună
faptele bune și să ne tocmim viața după
sfintele Tale așezări și porunci.
Că a Ta este stăpânirea și puterea în veci. Amin.

Rugăciunea Credincioșilor ce se Căsătoresc
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR CE SE CĂSĂTORESCStăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru,
sfințitorul nunții celei de taină și
preacurate, păzitorul nestricăciunii și
chivernisitorul cel bun al celor lumești,
Cel ce dintru început ai zidit pe om și
l-ai pus, ca pe un împărat, peste făpturile
Tale și ai zis: Nu este bine să fie omul
singur pe pământ, să-i facem ajutor;
pentru aceasta ai rânduit să lase omul pe
tatăl său și pe mama sa și să se unească
cu soția sa ( soțul său ) și să fie amândoi
un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat,
omul să nu-i despartă.
Însuți Stăpâne, trimite darul Tău ceresc peste
mine nevrednicul robul Tău ( roaba Ta ) și
binecuvintează căsătoria pe care astăzi o
întemeiem înaintea feței Tale.
Curățește toate păcatele mele, iartă-mi
fărădelegile, dezleagă-mi toate greșelile cele
de voie și cele fără de voie; unește gândurile,
cugetele și inimile noastre în dragoste nefățarnică
și în credință nestrămutată, îndreptează-ne
pașii pe căile Tale, pentru ca pururea să
împlinim voia Ta cea sfântă.
Umple casa noastră de toate bunătățile,
dăruiește-ne copii buni și ne învrednicește
ca împreună să petrecem viețuire fără
prihană, să sporim în tot lucrul bun și
bineplăcut Ție, să plinim cu inima curată
poruncile Tale și să lăudăm și să preamărim
preacinstitul și de mare cuviință numele
Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.Rugăciune de Mulțumire Pentru Binefacerile Primite de la Dumnezeu
RUGĂCIUNE DE MULȚUMIRE PENTRU BINEFACERILE PRIMITE DE LA DUMNEZEUDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Dumnezeule a toată milostivirea
și îndurarea, Care ai nemăsurată milă,
nespusă și neajunsă iubire de oameni,
cîzând acum către a Ta slavă, cu frică și
cu cutremur, aduc Ție mulțumire pentru
binefacerile de care m-ai învrednicit pe
mine nevrednicul robul Tău.
Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un
Domn, Stăpân și făcător de bine.
Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc
și cu smerenie mă rog nemăsuratei și
negrăitei Tale milostiviri, ca și de acum
înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca
să sporesc în dragostea de Tine și de
aproapele meu.
Izbăvește-mă de tot răul și necazul.
Dăruiește-i liniște.
Și mă învrednicește ca în toate zilele
vieii mele totdeauna mulțumire să-Ți
aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Rugăciune Pentru Împăcare

RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCAREDoamne, miluiește pe cei ce mă
urăsc, se sfădesc cu mine și mă
ocărăsc;
asemenea și pe cei ce mă grăiesc
de rău, ca nu cumva vreunul din ei
să pătimească ceva rău pentru mine,
necuratul, nici în veacul de acum,
nici în cel ce va să fie.
Ci-i sfințește de bunătatea Ta,
Preabunule Stăpâne. Amin.
Rugăciune Pentru Vrăjmași
RUGĂCIUNE PENTRU VRĂJMAȘIDoamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci,
Care de bună voie ai primit moartea pe cruce
pentru mântuirea neamului omenesc și ca un
mielușel fără de glas împotriva celui ce-l înjunghie,
așa nu Ți-ai deschis gura; căci pe crucefiind
răstignit între cei doi tâlhari și batjocoririle de
la cei potrivnici primind, spre cer Ți-ai ridicat
ochii și cu bunătate Te-ai rugat:
,,Părinte! iartă-le lor, că nu știu ce fac”.
Tu Doamne, ne-ai învățat să nu stăm împotriva
celui rău și ai zis: ,,De te va lovi cineva peste
obrazul cel drept, întoarce-l și pe cel stâng”.
Asemenea Tu ne-ai poruncit zicând: ,,Iubiți
pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce
vă blestamă, faceți bine celor ce vă urăsc și
rugați-vă pentru cei ce vă rănesc și vă prigonesc,
ca să fiți fii ai Părintelui vostru Cel din ceruri,
căci El răsare soarele Său peste cei buni și
peste cei răi, și plouă peste cei drepți și peste
cei nedrepți”.
Tu Însuți întru tot bunule Împărate, caută la
mine nevrednicul robul Tău, și dă-mi tărie, ca
să nu mă mânii împotriva vrăjmașului meu și
să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci
,,numai al Meu este a răzbuna”, grăiește Domnul;
iar nouă, făpturilor celor după chipul și asemănarea
Ta, ne-ai poruncit Tu Însuți ,,ca să nu apună
soarele peste mânia voastră”, și daruri la sfintele
Tale altare să nu ducem până nu ne vom fi
împăcat mai întâi cu cei în neînțelegeri cu noi!
Tu deci, Care în luminoasa și sfânta rugăciune
,,Tatăl Nostru”, ne înveți să ne rugăm zicînd:
,,Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi
iertăm greșiților noștri”, ajută-mi mie, Doamne,
ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine
celor ce mă urăsc, celor ce mă rănesc și celor ce
mă prigonesc.
Dă-le, Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea,
ca să Te cunoască pe Tine și poruncile Tale,
curățește-le inima și o înmlădie, ca să-și vadă
greșelile și să se căiască de nedreptățile lor!
Nu-i lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire și în păcat!
Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă
și să se mântuiască și să fie vii întru împărăția Ta!
Iar mie, Stăpâne, dăruiește-mi duhul curăției, al
gândului smerit, al răbdării și al dragostei, pentru
ca în pace și cu bucurie pururea să grăiesc către
Tine unele ca acestea: ,,Iartă-ne nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”.
Amin.
Rugăciune Pentru Izbăvirea de Vrășmași
RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE VRĂJMAȘI Doamne, învață-mă să-ți cunosc mărirea și
bunătatea.
Dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și
căință pentru supărările ce-am făcut altora.
Fă să am dragoste creștinească și să pot
răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin
din partea lor, făcând porunca Ta.
Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi
fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi
binecuvânta.
De va flămânzi vrăjmașul, îi voi da pîine; iar
de va înseta, îl voi adăpa.
De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci,
îl voi povățui.
Doamne, eu nu sunt decît om neputincios.
De aceea, ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic
în poruncile Tale.
Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii
mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea.
Alungă suferințele și neodihna ce-mi vin de la
ei și ne împacă pe noi.
Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim
pe pământ cu pace, cu bucurie, și să-Ți zicem în
unire, cu față senină și cu inimă curată:
,,Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi
iertăm greșiților noștri” .
Că Ție se cuvine slavă, cinstea și închinăciunea
în veci. Amin.
Rugăciune Pentru Ușurarea Sufletului, la Întristări, Spaimă, Gânduri și Vise Urâte care Tulbură pe Om
RUGĂCIUNE PENTRU UȘURAREA SUFLETULUI, LA ÎNTRISTĂRI, SPAIMĂ, GÂNDURI ȘI VISE URÂTE CARE TULBURĂ PE OMDumnezeule întru numele Tău mântuiește-mă și
întru puterea Ta mă judecă.
Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea; pleacă urechea
Ta la graiurile gurii mele.
Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit
întru îngrijorarea mea și m-am abătut.
Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a
căzut asupra mea.
Temere și cutremur au venit peste mine și
întunericul m-a acoperit.
Doamne, Dumnezeule mântuirii mele, ziua am
strigat și noaptea înaintea Ta.
Să ajungă până la Tine rugăciunea mea; că s-a
umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad
s-a apropiat!
Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt!
vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu.
Ostenit-am întru suspinarea mea.
În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile
mele și în ele îmi scald așternutul.
Pentru ce ești mâhnit, suflete al mei? și pentru
ce mă tulburi?
Nădăjduiește spre Dumnezeu și mă voi mărturisi
Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.
Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu,
de cine mă voi teme?
Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine
mă voi înfricoșa?
Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea!
Domnul este întărirea mea și scăparea mea și
izbăvitorul meu.
Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui
întru Dânsul: Apărătorul meu și puterea
mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin.
Rugăciunea Văduvei
RUGĂCIUNEA VĂDUVEIDoamne Dumnezeul meu! După voia Ta
cea nepătrunsă de mintea omenească, ai
chemat la Tine pe soțul meu. 
La cine însă voi căuta mângâiere decât numai 
la Tine, Cel ce ești Apărătorul și Sprijinitorul 
cel Atotputernic al văduvelor și Părintele Cel
Atotbun al orfanilor? 
Ajută-mi ca unei neputincioase, hrănește-mă
ca pe o sărmană, și mă întărește a face în
toate voia Ta, cea atotsfântă.
În Tine, Preabunule Stăpâne, pun toată
nădejdea mea; ascultă smerita mea rugăciune
și-mi ajută a spori în tot lucrul bun, folositor
și bineplăcut Ție.
Ajută-mi, Doamne Dumnezeule, a face întru
toate voia Ta în toate zilele vieții mele și să
te preamăresc pe Tine și pe Unul-Născut Fiul
Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cu Care 
împreună bine ești cuvântat, cu Preasfântul,
Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
Rugăciune Către Sf. Ilie, la Vreme de Secetă
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ILIE, LA VREME DE SECETĂ


Te cinstim pe tine proorocule al lui Dumnezeu,
Ilie, căci pentru râvna ta întru mărirea Domnului.
Atotțiitorului, neputând răbda să vezi închinarea
la idoli și nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai înfruntat
pe regele Ahab, călcătorul de lege și pedepsirea
acestora prin rugăciune ai cerut de la Dumnezeu
foamete de trei ani pe pământul lui Israel, spre 
a-l îndepărta de idolii netrebnici, pentru ca să se 
lase de fărădelegi și de nedreptăți, să se întoarcă
spre unul adevăratul Dumnezeu și spre împlinirea 
sfintelor Sale porunci.
În timp de foamete, preaminunate, ai hrănit pe
văduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin
rugăciune l-ai înviat.
După trecerea timpului de foamete proorocit, ai
adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit
învechit în păcătoșenie și lepădare de Dumnezeu
și prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste
jertfa ta, cu această minune întorcând pe Israel
către Domnul.
Pe proorocii cei mincinoși ai lui Baal i-ai rușinat,
iar după aceea, prin rugăciune, cerul iarăși l-ai
deschis și ploaie multă pe pământ ai dobândit, iar
pe credincioșii din Israel i-ai umplut de bucurie.
Către tine, preafericitul Domnului, Ilie, cu umilință
alergăm, noi păcătoșii și smeriții, chinuiți de arșiță
și secetă: Mărturisim că nu suntem vrednici de mila 
și de harul lui Dumnezeu; mai curând suntem 
vrednici pe dreptate de amenințarea aspră a mâniei
Lui, cu tot felul de rele boli, necazuri și jale.
Căci n-am umblat în frică de Dumnezeu, pe calea
poruncilor Lui, ci în poftele desfrânării inimilor
noastre, și tot felul de greșeli fără de număr am
săvârșit.
Fărădelegile noastre ne-au întunecat mintea și nu
suntem vrednici a ne arăta în fața Domnului și a
privi la cer.
Mărturisim că și noi, ca și vechiul Israel, ne-am
îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru prin
fărădelegile noastre, și de nu ne închinăm lui Baal
și altor idoli netrebnici, atunci prin robia patimilor
și prin poftele noastre slujim idolului; prin patima 
îmbuibării și a poftelor slujim idolul lăcomiei și aș
trufiei, idolul mândriei și al îngâmfării și mergem
pe urmele împotrivirii față de Dumnezeu prin năravuri
rele și slujim duhului pierzător al veacului.
Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul și s-a 
făcut ca arama, fiindcă s-au închis inimile noastre
în fața milei și iubirii adevărate de aproapele nostru.
Pentru aceea pământul s-a uscat și s-a făcut neroditor,
fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune.
De aceea, nu ne dă ploaie și rouă, fiindcă nu avem
lacrimi de umilință și rouă dătătoare de viață a 
cugetului către Dumnezeu.
De aceea s-au veștejit toate bucatele și toată și 
toată iarba câmpului, fiindcă s-a uscat în noi tot 
gândul cel bun.
De aceea s-a întunecat văzduhul, pentru că mintea noastră
s-a întunecat de gânduri rele, iar inima noastră s-a
întinat de poftele fărădelegii.
Mărturisim că și ție proorocul Domnului, suntem 
nevrednici a ne ruga.
Căci tu, om fiind, asemănându-te nouă prin 
patimi, cu viața ta asemenea îngerilor te-ai făcut și 
ca unul fără trup ai fost înălțat la cer; iar noi prin
faptele și gândurile noastre rușinoase, sufletul 
nostru deopotrivă trupului l-am făcut.
Tu prin post și priveghe i-ai minunat pe îngeri și
pe oameni, iar noi ne-am făcut robi necumpătării
și poftelor. 
Tu râvneai la slava lui Dumnezeu, noi, însă, ne
depărtăm de slăvirea Domnului și Creatorului nostru
și ne rușinăm a mărturisi preamărit numele Lui.
Tu ai stârpit necinstea și deprinderile rele, iar noi
ne robim năravurilor lumii potrivnice Domnului, mai
vârtos decât poruncilor Lui și rânduielilor Bisericii.
Și câte păcate și nedreptăți n-am săvârșit noi păcătoșii!
Prin păcatele noastre am istovit îndelunga răbdare a
Domnului.
Pentru toate acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe
noi și în mânia Lui ne-a pedepsit.
Deci, cu îndrăzneală mare față de Dumnezeu și
nădăjduind în iubirea ta față de neamul omenesc,
cutezăm a te ruga, mărite proorocule.
Milostiv fii față de noi nemernicii și nevrednicii,
roagă pe Atotbunul Dumnezeu șă nu se mânie pe
noi până în sfârșit, ca să ne piardă pentru fărădelegile
noastre, ci să ne trimită pământului însetat ploaie
îmbelșugată și curată și să ne dăruiască roadă bogată
și bună întocmirea văzduhului; mijlocește mila
Împăratului ceresc, dar nu pentru noi păcătoșii și
nevrednicii, ci pentru aleșii robii Lui, care nu și-au
plecat genunchii în fața lui Baal al lumii acesteia,
pentru blândețea și curăția copiilor, pentru dobitoacele
cele necuvântătoare și pentru păsările cerului, care
îndură din pricina fărădelegilor noastre și pier de
foame, de arșiță și de sete.
Dobândește pentru noi, prin rugăciunile tale bine-
plăcute lui Dumnezeu: duhul pocăinței și al smereniei,
duhul blândeții și al înfrânării, al iubirii, al răbdării,
al temerii de Dumnezeu și al bunei cinstiri, ca
astfel, întorcându-ne de la căile necinstitei la calea
cea dreaptă a faptelor bune, să umblăm în lumina
poruncilor Domnului și să ajungem la bunurile
făgăduite nouă, binecuvântând pe Cel fără de
început Dumnezeu-Tatăl, pe Iubitorul de oameni
Unul-Născut Fiul Său și pe sfințitorul Duh Preasfânt,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune în Timp de Trăsnete, Fulgere și Grindină
RUGĂCIUNE ÎN TIMP DE TRĂSNETE, FULGERE ȘI GRINDINĂDoamne Atotputernice, Stăpânitorul și
Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule și
Duhule Sfinte, știm că am greșit la cer
și înaintea Ta și am mâniat bunătatea
Ta și merităm certarea Ta pentru păcatele
noastre.
Însă, știind iubirea Ta de oameni - că
precum este mărirea Ta, așa și bunătatea
și milostivirea Ta - cădem cu umilință 
la marea Ta Milostivire și Te rugăm pe
Tine, Cel ce nu vrei moartea păcătoșilor,
îmblânzește-Ți și-Ți întoarce groaznica
Ta mânie de la noi nevrednicii robii
Tăi și nu ne pierde cu dreptatea Ta 
pentru fărădelegile noastre.
Ci după obiceiul iubirii Tale de oameni
și după Părinteasca Ta milă, îmblânzește
și încetează groaznicul glas al tunetului
și al fulgerului Tău și ne miluiește pe noi,
că ne-am spăimântat foarte.
Oprește, Doamne, și stinge focul mâniei tale,
pornit asupra noastră; iar norii cei întunecați
și încărcați cu grindină, risipește-i degrabă
și-i gonește în locul pustii.
Iar nouă slugilor Tale, ne trimite ploie lină
și curată, numai cât este pentru trebuința
și roada pământului și spre folosul poporului Tău.
Așa, Stăpâne Doamne, cu puterea Dumnezeirii
Tale poruncește degrabă văzduhului să se 
liniștească, să se arate senin și curat, ca
bucurându-ne să mulțumim Ție, Preabunule,
Dumnezeul nostru.
Că bun și iubitor de oameni ești, și Ție
slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
Rugăciune la Necontenirea Ploilor
RUGĂCIUNE LA NECONTENIREA PLOILORDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, primește smerita mea rugăciune
și nu ne pierde întru mânia Ta cu vărsarea
ploilor necontenite; ci poruncește norilor
să se împrăștie și razele soarelui să 
strălucească pe pământ, spre înmulțirea
roadelor pământului și adunarea lor;
ca toată îndestularea lor având să preamărim
Numele Tău; al Tatălui și al Fiului
și al Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. 


Rugăciune în Vreme de Necaz și Nefericire

RUGĂCIUNE ÎN VREME DE NECAZ ȘI NEFERICIREDoamne, multe necazuri s-au adunat
asupra mea și întristări chinuitoare
mă îngrozesc.
Dă-mi putere să nu cârtesc, căci Tu 
ești totdeauna sprijinitorul meu și 
piatra cea neclintită, pe care sunt
întemeiate nădejdile mele.
Tu cunoști, Dumnezeule, pricinile 
durerilor și întristărilor mele dar știu
că Tu mă iubești.
În dragostea și în bunătatea Ta, știu
că nu vei lăsa să mă biruiască viforul
necazurilor, ci mă vei izbăvi cu ajutorul
Tău, de ispitele cu care mă voi lupta.
Cel ce cârmuiești lumea și viața noastră,
cârmuiești și corabia vieții mele, cea
izbită de valurile ispitelor, spre liman
liniștit.
Înțelepciunea Ta să mă povățuiească
pururea pe calea mântuirii, pentru 
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale
și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. 


Rugăciunea Preasfințitului Eramei (Schimnicul) Către Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

RUGĂCIUNEA PREASFINȚITULUI EREMEI ( SCHIMNICUL ) CĂTRE SFÂNTUL MARE MUCENIC PANTELIMONO, Mare Mucenice și Tămăduitorule Pantelimon!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și nu lăsa să
rămână în noi bolile trupești și sufletești de care
suferim.
Vindecă bolile pricinuite de patimile și păcatele
noastre.
Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească
și sufletească - tămăduiește-ne pe noi, Sfinte 
Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de dorințe și împătimire, de 
lucrurile trecătoare pământești - tămăduiește-ne 
pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem, o Sfinte Pantelimon...
Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea
mântuirii, pentru păcatele, neputințele și pentru
datoriile noastre - tămăduiește-ne pe noi, Sfinte
Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de ținere în mintea noastră
a răului, de mânie, de ură, de tulburare - 
tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
O, Tămăduitorule a Sfântului Munte Athos și
a întregii lumi!
Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, 
îngâmfare, preamărire, de rând cu nemernicia
și netrebnicia noastră - tămăduiește-ne pe noi,
Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de multe și felurite căderi
în poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea
cea fără de saț, în nereținere, în desfătare -
tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de
prea multă vorbire, de vorbire deșartă și de cea
săvârșită cu judecată - tămăduiește-ne pe
noi, Sfinte Pantelimon.
O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochii noștri de
privirile păcătoase...
Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor
deșarte, a cuvintelor rele, defăimătoare.
Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârșirea
rugăciunii și spre fapta cea de milostenie -
tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic
spre Biserica Domnului, dar care ușor se
îndreaptă pe căi rătăcite și spre locuințele
acestei lumi.
Dar cel mai mult ne dor limba și buzelor noastre
de rostirea cuvintelor zadarnice, deșarte, urâte,
de nerostirea cuvintelor de rugăciune de laudă
sau de rostirea acestora cu nepăsare, cu neluare
aminte și fără de pricepere - tămăduiește-ne, o,
Milostive!
Tot trupul nostru este bolnav:
- Bolnavă este mintea noastră și lipsită de
înțelegere, înțelepciune și cugetare.
- Bolnavă este voința noastră, care se întoarce
de la lucrurile sfinte și se îndreaptă spre lucruri
stricăcioase, dăunătoare nouă și neplăcute Lui
Dumnezeu.
- Bolnavă este închipuirea noastră, care nu dorește
și nu este în măsură să conștientizeze atât moartea
și suferința veșnică a păcătoșilor, cât și fericirile
Împărăției Cerești, mânia Domnului, patimile Lui
Hristos pe cruce, răstignirea Lui.
O, Sfinte Pantelimon, tămăduiește-ne.
- Ne doare totul în noi.
- În neputință este sufletul nostru cu toate puterile
și priceperile lui.
- În neputință este trupul nostru cu toate mădularele lui.
Tămăduiește-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul
cel fără de arginți, Doctorul cel mult iubitor și slugă
a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Nu ne lăsa pe noi în urgia bolilor și neputințelor, ci 
tămăduiește-ne cu puterea Harului tău și vom lăuda
Preasfânta Treime: pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul
Duh, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu care
te trimite spre slujire bolnavilor și vom mulțumi 
harului tău purtător de vindecare în veci. Amin.         
Rugăciune Pentru Izbăvirea de Cancer și Alte Boli Grave
RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE CANCER ȘI ALTE BOLI GRAVE


Întristare și durere m-a înconjurat pe mine și
chinuri ca ale iadului m-au aflat, Mântuitorule
și umbra morți m-a acoperit pentru păcatele
mele, iubitorule de oameni și înainte de vreme
mi se sfârșește viața și nu mă pricep ce voi face.
Numai către Tine, Doctorul sufletelor și al trupurilor
și la adâncul îndurării Tale căzând, cu zdrobire
de inimă și cu umilință, strig: Izvorule al vieții,
miluiește-mă și păzește-mă pe mine cel deznădăjduit,
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ca un
Îndurat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Viforul păcatelor acum ne-a ajuns, valurile bolilor
acum ne înconjoară, neîncetate dureri ne cufundă,
întristări și dureri ne-au aflat pe noi ticăloșii.
Apostoli ai Domnului! Întinde-ți-ne mâna de 
ajutor, cu rugăciunile voastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Fiind loviți, Fecioară, cu dureri grele și neîncetate,
toți la Tine cădem.
Cu acoperământul Tău cel puternic mântuiește-ne
pe toți, Preacurată, îndură-Te Maică Dumnezeiască
și mântuiește-ne de cancer și de bolile cele mai 
cumplite și vindecă-ne durerile, izbăvitoarea noastră.
 Rugăciune Pentru Izbăvirea de Boală

RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE BOALĂDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
primește smerita mea rugăciune pentru
iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, stinge
cu dreapta Ta cea atotputernică focu ce m-a
cuprins.
Încetează-mi boala și cu milostivirea Ta
ridică-mă din patul durerii, întru slava 
Numelui Tău.
Că Tu ești Doctorul sufletor și al trupurilor
noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție 
slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 


Rugăciune Pentru Dușmani

RUGĂCIUNE PENTRU DUȘMANIDoamne, Cel ce Te-ai rugat pentru 
răstignitorii Tăi, Iubitorule de suflete,
și ai poruncit și robilor Tăi să se roage
pentru vrăjmași, iartă pe cei ce ne 
urăsc și ne apasă pe noi.
Îndepărtează-ne de la orice răutate
și vicleșug, îndreptându-ne către viața
cea cu dragoste frățească și lucrătoare
de bine.
Pentru aceea, cu smerenie ne rugăm
și într-un gând Te slăvim pe Tine,
Unule, Iubitorule de oameni. Rugăciune Pentru un Binefăcător
RUGĂCIUNE PENTRU UN BINEFĂCĂTORDumnezeule al dragostei, Ție Îți sunt dator
a-Ți mulțumi pentru dulcele simțământ al
dragostei și ocrotirii de care mă bucur.
O, Cel ce ești Izvorul tuturor bunătăților,
revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale
peste robul Tău (N), binefăcătorul meu pe 
care inima mea îl cinstește și îl  iubește.
Apără-l de toate primejdiile ce înconjoară
viața muritorilor pe pământ.
Fă să răsară asupra lui totdeauna un soare
strălucitor, să risipească norii grijilor lu
suferințelor.
Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale.
Povățuiește pașii lui în căi drepte, în căile
mântuirii și ale fericirii.
Nu lăsa ca apăsătoarele suferințe să-i 
înnoreze fruntea și să-i amărască inima.
Nefericirile lui să nu facă a se pogorî lacrimi
în ochii lui și inima lui să nu fie jertfă întristărilor.
Fă ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasă
zi de primăvară și viața lui să se asemene unui
râu limpede și lin, ce curge prin grădini înverzite
și printre flori.
Iar dacă va fi amenințat de nefericire, fii apărătorul
și ocrotitorul lui, precum el este apărătorul meu.
Ori în ce parte va merge sau se va afla, umbrește-l
cu bunătatea și apărarea Ta.
Dă-i, Dumnezeul meu, toate plăcerile și toate
bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile 
tale și fac bine aproapelui lor.
Îngerul Tău cel bun să-l însoțească și să-l
păzească în toată viața lui; și după o viață
lungă, plină de binefaceri și fapte bune, să se
învrednicească a dobândi bunătățile cele
fără de sfârșit, gătite pentru toți ce lucrează 
virtutea. Amin. 
Rugăciune la Ziua Numelui sau a Nașterii
RUGĂCIUNE LA ZIUA NUMELUI SAU A NAȘTERII
Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea a-Ți
mulțumi cu vrednicie pentru viața ce ni-ai
dat?
Tu m-ai scos din întunericul neființei și
viața mea este un dar al bunătății Tale.
Tu, care m-ai păzit până acum, mă
sprijinește în necazuri și întâmpină
trebuiențele mele.
Tu ești Cel ce priveghezi asupra mea,
îndreptezi pașii mei în calea binelui și
mă aperi de ispite.
Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea
poruncilor Tale; când mă poticnesc, Tu
mă sprijinești; când cad, Tu mă ridici 
și când păcătuiesc, Tu mă întorci și-mi
deschizi părinteștile Tale brațe.
O, cât de multe sunt datoriile mele 
către Tine, pentru că mi-ai dat viață și
mi-ai dat în toate zilele semne despre
părinteasca Ta bunătate și îngrijire.
Plin de vie recunoștință, Ție Îți închin
toate zilele vieții mele și mai ales
această zi de sărbătoare pentru mine,
și mă rog cu umilință ca bunătatea Ta
să nu mă părăsească în timpul vieții
mele și înțelepciunea Ta să mă povățuiescă
totdeauna în calea binelui și a fericirii;
pentru rugăciunile și mijlocirile sfântului (N)
și ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.  

Rugăciune Pentru Sfârșitul Bun al Vieții Noastre

RUGĂCIUNE PENTRU SFÂRȘITUL BUN AL VIEȚII NOASTRE

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce vrei 
ca toții oamenii să se mântuiască și
nimeni să nu piară și Căruia totdeauna
cu nădejde ne rugăm, Cel ce însuți cu
glasul Tău cel Dumnezeiesc ai zis:
,,Orice veți cere de la Tatăl în Numele
meu, va fi vouă”, cu inima umilită
și cu lacrimi fierbinți căzând înaintea
Ta, mă rog ca, în ceasul sfârșitului 
vieții mele, să-mi dai minte întreagă,
cunoștință adevărată, frângere a inimii
pentru păcatele vieții mele cu care
Te-am mâniat, și dăruiește-mi, 
Dumnezeule, credință întreagă, nădejde
tare și iubire neschimbată, ca astfel,
cu inima curată, să pot grăi către Tine,
Doamne: ,,În mâinile Tale îmi dau
sufletul”, Cel ce ești binecuvântat
în veci. Amin.