Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin

RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN
Stăpâne, Iubitoarule de oameni, oare nu-mi
va fi mie acest pat groapă?
Sau încă vei mai lumina cu ziua, ticălosul
meu suflet?
Iată, groapa îmi zace înainte și iată moartea
îmi stă de față.
De judecata Ta, Doamne, mă tem și de 
chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu 
mai contenesc.
Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu,
pururea Te mânii și pe Preacurata Maica Ta
și pe toate puterile cerești, și pe Sfântul
Înger, păzitorul meu.
Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de 
iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de 
toată osânda și chinul. 
Ci, rogu-te Doamne, mântuiește-mă după
mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui
pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei
milui pe cel curat, nu-i nici o minune, că
sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine
păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru
aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să
nu biruiască răutatea mea bunătatea și
milostivirea Ta cea nespusă, ci precum
voiești, tocmește pentru mine lucrul.

Apoi zicem cu închinăciuni până la pământ:

Mă închin Ție, Preasfântă Treime Care
ești o ființă de viață făcătoare și
nedespărțită: Părinte și Fiule și Duhule Sfinte;
cred întru Tine, Te mărturisesc și Te
slăvesc, Îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, 
Te preaînalț și Te rog: miluiește-mă pe
mine, nevrednicul robul Tău, pentru Sfânt
Numele Tău ( de 3 ori ).
Mă închin ție, Preasfântă Născătoare de 
Dumnezeu, care ai arătat noua Lumină cea   
cu nașterea ta, Împărăteasa cerului și a
pământului, nădejdea celor fără de nădejde,
ajutătoare neputincioșilor și împăcarea cu
Dumnezeu a tuturor păcătoșilor.
Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile
și împresurările sufletești și trupești și te
rog să-mi fii folositoare cu prea puternicile
tale rugăciuni ( o închinăciune ).
Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare,
primește această puțină rugăciune și o du Fiului
tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască
și să lumineze, pentru tine, sufletele noastre 
( o închinăciune ).
Toate puterile cerești: Tronuri, Domnii, Începătorii, 
Stăpânii, Puteri, Heruvimi, Serafimi, Arhangheli și 
Îngeri, mă rog și cad înaintea voastră, rugați-vă
lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul (o închinăciune )
Sfinte și mare Proorocule Ioane, înainte mergătorule
și Botezătorule al Domnului, cel care ai pătimit
pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul,
roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă 
mântuiesc pentru rugăciunile tale ( o închinăciune ).
Sfinților ai lui Dumnezeu: apostolilor, proorocilor,
mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de
Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie,
călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit
pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către
Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să
mă mântuiesc pentru rugăciunille voastre ( o închiunăciune )
Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare,
cu Grigore de Dumnezeu cuvântătorul cu
făcătorul de minuni Nicolae și cu toți sfinții 
începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă 
cu rugăciunile și ajutorul vostru ( o închinăciune )
Toate Sfintele femei: mironișițe, mucenițe, 
tămătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați
slujit lui Hristos cum se cuvine, rugați pe 
Dumnezeu pentru mine, păcătosul ( o închinăciune ).
Cea nebiruită și Dumnezeiască puterea a cinstitei
și de viață purtătoarei Crucii Domnului, nu mă
lăsa pe mine, păcătosul, ci cu puterea ta mă
acoperă și mă izbăvește de toată ispita cea trupească
și sufletească ( o închinăciune ).
Preacurată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea
tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și
nădejde nu am, fără numai pe tine, cea cu totul
nevinovată, Stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu
Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu, 
pentru aceea mă rog: miluiește-mă și mă izbăvește
de toate răutățile mele, și roagă pe Milostivul tău
Fiu și Dumnezeu meu, ca să miluiască ticălosul
meu suflet, să mă izbăvească de veșnicile chinuri 
și să mă învrednicească Împărăției Sale ( o închinăciune ).
Sfinte îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu
aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată
lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu
pentru mine, păcătosul.
Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca 
nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cândva
să zică vrăjmașul meu: întăritu-m-am asupra lui.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Sprijinitor sufletul meu fii, Dumnezeule, că
umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă
de ele și mă mântuiește, Bunule, ca un Iubitor
de oameni.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care ești mai
sfântă decât Sfinții Îngeri, neîncetat te cântăm
cu inima și cu gura, mărturisind că tu ești
de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai
născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi 
neîncetat pentru sufletele noastre.
Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre
somn, odihnă trupului și sufletului și ne păzește
pe noi de întunecatul somn al păcatului și de
toată întunecata și cea de noapte dulceață a patimii.
Contenește întărâtările patimilor, stinge săgețile
vicleanului cele aprinse și cele pornite asupra 
noastră cu vicleșug.
Zburdările trupului nostru le potolește și tot gândul
nostru cel pământesc și trupesc îl adoarme.
Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă,
cuget curat, inimă trează, somn ușor și de toată
nălucirea satanei nestrămutat; și ne ridică la
vremea rugăciunii întăriți întru poruncile Tale și
pomenirea judecăților Tale întru noi nestricată
având-o.
Cuvântare de slava Ta în toată noaptea ne dăruiește,
ca să cântăm și bine să cuvântăm și să slăvim
Preacinstitul și de mare cuviință Numele Tău:
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită pururea Fecioară, binecuvântată de
Dumnezeul nostru, și cere să mântuiască pentru
tine sufletele noastre.
Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, greșelile
noastre, cele de voie și cele fără de voie, cele cu
lucrul și cu cuvântul, cele cu știința și cu
neștiința, cele din noapte și din zi, cele cu mintea 
și cu gândul; toate le iartă nouă, ca un Bun și 
Iubitor de oameni.
Pe cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate,
iartă-i, Doamne! Celor ce ne fac bine, fă-le bine!
Fraților și rudeniilor noastre, împlinește-le
cererile cele către mântuire și viață veșnică.
Pe cei ce sunt întru neputință, cercetează-i și
vindecare dăruiește-le! 
Pe cei de pe mare ocârmuiește-i!
Cu cei călători, împreună călătorește; pe cei
din văzduh ocrotește-i.
Celor ce ne slujesc și ne miluies pe noi, iertare
păcatelor dăruiește-le!
Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor,
să ne rugăm pentru dânșii, miluiește-i după
mare mila Ta!
Pomenește Doamne, pe cei mai înainte adormiți,
părinții și frații noștri și-i odihnește, unde
cercetează lumina Feței Tale.
Pomenește-i, Doamne, pe frații noștri cei robiți
și-i izbăvește de toată primejdia!
Pomenește Doamne, pe cei ce aduc daruri și
fac bine în Sfintele Tale Biserici și le dă
lor cererile cele către mântuire și viață veșnică!
Pomenește-ne Doamne, și pe noi smeriții, păcătoșii
și nevrednicii robii Tăi!
Luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței
Tale și ne îndreptează în calea poruncilor Tale,
pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre,
de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria și ale tuturor Sfinților Tăi, că bine ești cuvântat
în vecii vecilor. Amin.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți de comentat ceva, așteptăm comentariile dumneavoastră.