Rugăciune Pentru Izbăvirea de Cancer și Alte Boli Grave
RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE CANCER ȘI ALTE BOLI GRAVE


Întristare și durere m-a înconjurat pe mine și
chinuri ca ale iadului m-au aflat, Mântuitorule
și umbra morți m-a acoperit pentru păcatele
mele, iubitorule de oameni și înainte de vreme
mi se sfârșește viața și nu mă pricep ce voi face.
Numai către Tine, Doctorul sufletelor și al trupurilor
și la adâncul îndurării Tale căzând, cu zdrobire
de inimă și cu umilință, strig: Izvorule al vieții,
miluiește-mă și păzește-mă pe mine cel deznădăjduit,
pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ca un
Îndurat.

Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Viforul păcatelor acum ne-a ajuns, valurile bolilor
acum ne înconjoară, neîncetate dureri ne cufundă,
întristări și dureri ne-au aflat pe noi ticăloșii.
Apostoli ai Domnului! Întinde-ți-ne mâna de 
ajutor, cu rugăciunile voastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Fiind loviți, Fecioară, cu dureri grele și neîncetate,
toți la Tine cădem.
Cu acoperământul Tău cel puternic mântuiește-ne
pe toți, Preacurată, îndură-Te Maică Dumnezeiască
și mântuiește-ne de cancer și de bolile cele mai 
cumplite și vindecă-ne durerile, izbăvitoarea noastră.
 Rugăciune Pentru Izbăvirea de Boală

RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE BOALĂDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
primește smerita mea rugăciune pentru
iertarea păcatelor mele și ca un îndurat, stinge
cu dreapta Ta cea atotputernică focu ce m-a
cuprins.
Încetează-mi boala și cu milostivirea Ta
ridică-mă din patul durerii, întru slava 
Numelui Tău.
Că Tu ești Doctorul sufletor și al trupurilor
noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție 
slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 


Rugăciune Pentru Dușmani

RUGĂCIUNE PENTRU DUȘMANIDoamne, Cel ce Te-ai rugat pentru 
răstignitorii Tăi, Iubitorule de suflete,
și ai poruncit și robilor Tăi să se roage
pentru vrăjmași, iartă pe cei ce ne 
urăsc și ne apasă pe noi.
Îndepărtează-ne de la orice răutate
și vicleșug, îndreptându-ne către viața
cea cu dragoste frățească și lucrătoare
de bine.
Pentru aceea, cu smerenie ne rugăm
și într-un gând Te slăvim pe Tine,
Unule, Iubitorule de oameni. Rugăciune Pentru un Binefăcător
RUGĂCIUNE PENTRU UN BINEFĂCĂTORDumnezeule al dragostei, Ție Îți sunt dator
a-Ți mulțumi pentru dulcele simțământ al
dragostei și ocrotirii de care mă bucur.
O, Cel ce ești Izvorul tuturor bunătăților,
revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale
peste robul Tău (N), binefăcătorul meu pe 
care inima mea îl cinstește și îl  iubește.
Apără-l de toate primejdiile ce înconjoară
viața muritorilor pe pământ.
Fă să răsară asupra lui totdeauna un soare
strălucitor, să risipească norii grijilor lu
suferințelor.
Umple inima lui de bucuria mântuirii Tale.
Povățuiește pașii lui în căi drepte, în căile
mântuirii și ale fericirii.
Nu lăsa ca apăsătoarele suferințe să-i 
înnoreze fruntea și să-i amărască inima.
Nefericirile lui să nu facă a se pogorî lacrimi
în ochii lui și inima lui să nu fie jertfă întristărilor.
Fă ca fiecare din zilele lui să fie o frumoasă
zi de primăvară și viața lui să se asemene unui
râu limpede și lin, ce curge prin grădini înverzite
și printre flori.
Iar dacă va fi amenințat de nefericire, fii apărătorul
și ocrotitorul lui, precum el este apărătorul meu.
Ori în ce parte va merge sau se va afla, umbrește-l
cu bunătatea și apărarea Ta.
Dă-i, Dumnezeul meu, toate plăcerile și toate
bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile 
tale și fac bine aproapelui lor.
Îngerul Tău cel bun să-l însoțească și să-l
păzească în toată viața lui; și după o viață
lungă, plină de binefaceri și fapte bune, să se
învrednicească a dobândi bunătățile cele
fără de sfârșit, gătite pentru toți ce lucrează 
virtutea. Amin. 
Rugăciune la Ziua Numelui sau a Nașterii
RUGĂCIUNE LA ZIUA NUMELUI SAU A NAȘTERII
Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea a-Ți
mulțumi cu vrednicie pentru viața ce ni-ai
dat?
Tu m-ai scos din întunericul neființei și
viața mea este un dar al bunătății Tale.
Tu, care m-ai păzit până acum, mă
sprijinește în necazuri și întâmpină
trebuiențele mele.
Tu ești Cel ce priveghezi asupra mea,
îndreptezi pașii mei în calea binelui și
mă aperi de ispite.
Când mă rătăcesc, Tu mă întorci în calea
poruncilor Tale; când mă poticnesc, Tu
mă sprijinești; când cad, Tu mă ridici 
și când păcătuiesc, Tu mă întorci și-mi
deschizi părinteștile Tale brațe.
O, cât de multe sunt datoriile mele 
către Tine, pentru că mi-ai dat viață și
mi-ai dat în toate zilele semne despre
părinteasca Ta bunătate și îngrijire.
Plin de vie recunoștință, Ție Îți închin
toate zilele vieții mele și mai ales
această zi de sărbătoare pentru mine,
și mă rog cu umilință ca bunătatea Ta
să nu mă părăsească în timpul vieții
mele și înțelepciunea Ta să mă povățuiescă
totdeauna în calea binelui și a fericirii;
pentru rugăciunile și mijlocirile sfântului (N)
și ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.  

Rugăciune Pentru Sfârșitul Bun al Vieții Noastre

RUGĂCIUNE PENTRU SFÂRȘITUL BUN AL VIEȚII NOASTRE

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce vrei 
ca toții oamenii să se mântuiască și
nimeni să nu piară și Căruia totdeauna
cu nădejde ne rugăm, Cel ce însuți cu
glasul Tău cel Dumnezeiesc ai zis:
,,Orice veți cere de la Tatăl în Numele
meu, va fi vouă”, cu inima umilită
și cu lacrimi fierbinți căzând înaintea
Ta, mă rog ca, în ceasul sfârșitului 
vieții mele, să-mi dai minte întreagă,
cunoștință adevărată, frângere a inimii
pentru păcatele vieții mele cu care
Te-am mâniat, și dăruiește-mi, 
Dumnezeule, credință întreagă, nădejde
tare și iubire neschimbată, ca astfel,
cu inima curată, să pot grăi către Tine,
Doamne: ,,În mâinile Tale îmi dau
sufletul”, Cel ce ești binecuvântat
în veci. Amin.

Rugăciune de Lăsare în Voia lui Dumnezeu

RUGĂCIUNE DE LĂSARE ÎN VOIA LUI DUMNEZEUÎn mâinile milostivirii Tale celei
mari, o, Dumnezeul meu, încredințez
sufletul și trupul meu, simțirile și
graiurile mele, sfaturile și gândurile
mele, lucrurile și toate cele trebuincioase
ale trupului și ale sufletului meu.
Iar Tu, deci, binecuvintează-mă,
miluiește-mă și mă izbăvește de tot
răul, ca petrecând viața fără de
păcat, în toate zilele vieții mele, 
să ajung la viața cea veșnică cu 
Sfinții Tăi, în Împărăția Ta și cu
dînșii să Te slăvesc în veci. Amin. 


Rugăciunea Unei Soții Pentru Soțul EiRUGĂCIUNEA UNEI SOȚII PENTRU SOȚUL EIO, Doamne Preabunule, Tu mi-ai dat un soț
al zilelor mele pe pământ, părtaș sorții mele
și sprijinul meu în timpul călătoriei acestei
vieți.
Fă să cunosc că el este cel ce îngrijește de
mine și să nu întristez zilele lui niciodată, nici
să fiu nemulțumitoare către acela care, cu toate
puterile sale mă îngrijește și mă sprijinește.
Fă-mă supusă și îndatoritoare, ca nu printr-o
purtare necuviincioasă, să-i adaug la osteneli
și să-i amărăsc pâinea ce-o câștigă pentru mine
și copiii săi.
Izvorule al înțelepciunii, luminează-mă să
cunosc toate virtuțile căsniciei și să păstrez,
printr-o înțeleaptă chivernisire, ceea ce el adună
prin sudoarea feței sale și cu osteneli.
Ajută-mi ca prin supunere, prin dulceața purtării
mele, prin răbdarea și dragostea mea, să 
încununez zilele lui cu flori, și cu bucurii, să
împart cu el, fără cârtire, toate loviturile sorții
și să-i fiu tovarășă nedespărțită, precum în
fericire, așa și în nefericire.
Păzește-mă de împodobire necumpătată și de
necuviințe, în care cad femeile care nu cunosc
prețul unui soț bun și pun toată fericirea lor în
podoabe și în petreceri zgomotoase și deșarte, 
ce trag după sine neînțelegerea, dezgustul și 
mii de nefericiri.
Ajută-mi să mă deprind la toate virtuțile
care fac podoaba femeii, pentru ca, dacă
vârsta sau bolile îmi vor ridica floarea frumuseții
și a tinereții, să-mi rămână o inimă care să
fie vrednică de dragostea și cinstea soțului și
a fiilor mei și să le dau bună pildă, întărindu-i în
puterea virtuții.
Ascultă, Preabunule, umilit glasul meu și trimite
binecuvântarea Ta asupra zilelor noastre. Amin.
Rugăciunea Unui Soț Pentru Soția Sa
RUGĂCIUNEA UNUI SOȚ PENTRU SOȚIA SA
Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat o soție ca
tovarășă nedespărțită a vieții mele și să-mi
fie părtașă soartei în timpul călătoariei mele
pe pământ.
Încredințându-mi-o din mâinile Tale mi-ai
încredințat-o să lucrăm împreună virtutea.
Fă să înțeleg că femeia, fiind supusă prin
gingășia și neputința firii ei la multe feluri
de boli și slăbiciuni, se cuvine să mă port cu 
ea cu blândețe și iubire de oameni, să fiu
sprijinul ei în neputințele ce sunt legate de
firea ei neuitând vreodată că ea este mama
copiilor mei, de care mă bucur și care mă
veselesc.
Ferește-mă să nu devin un soț asupritor și
nedrept, pretinzând lucruri mai presus de 
puterile ai.
Dreapta judecată îmi poruncește, o, Dumnezeul
meu, ca fiind și eu însumi căzut în mii de
greșeli și neajunsuri, să sufăr cu răbdare pe
ale soției mele.
Păzește inima mea, Doamne, de omorâtoarea
otravă a geloziei și a bănuielilor și fă să cunosc
că acestea nu fac decât să depărteze dintre noi,
iubirea și fericirea.
Asprimea și purtarea rea, întărâtă duhurile, în
loc de a le apropia; iar unei purtări blânde și
înțelepte și unei iubiri îndelung-răbdătoare nu se
poate împotrivi până în sfârșit nici cea mai 
împietrită inimă, Dumnezeul meu, Tu care cârmuiești
inimile oamenilor spre cele bune, cârmuiește 
asemenea și pe ale noastre și fă ca deplină
înțelegere să unească sufletele noastre.
Iar dacă Tu ai hotărât, Doamne, să cerci inima
mea, dă-mi răbdare, să-mi port crucea până
la sfârșit, ca să ne mântuiești cu harul și cu
îndurările iubirii Tale de oameni. Amin.
 Rugăciunea Părinților Pentru Fii Lor

RUGĂCIUNEA PĂRINȚILOR PENTRU FII LOR


Doamne, Dumnezeul cerului și al
pământului, care cu înțelepciunea
Ta ai zidit pe om din țărână și ai
suflet în fața lui suflarea de viață, 
făcându-l om viu, viețuitor vremelnic
și veșnic; apoi, binecuvântându-l, ai
zis: ,,Creșteți și vă înmulțiți, umpleți
pământul și-l stăpâniți”; iar în Cana 
Galileei prin Unicul Tăi Fiu, Iisus
Hristos, ai binecuvântat nunta și prin
aceasta nașterea de fii și fiice, cu adâncă
umilință Te rugăm, ajută-ne cu Darul
Tău, totdeauna a ne împlini datoriile
noastre de părinți, în creșterea bună a
copiilor noștri.
Doamne, Dumnezeul milelor, miloștivete-te
spre noi și casa noastră și în marea Ta
bunătate varsă cu îmbelșugare Harul Tău
peste toții copiii noștri.
Milostivește-te, Doamne, spre noi și 
spre fiii noștri, pe care Tu ni i-ai daruit.
Mult milostive, Doamne, care dai hrană
păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor
pământului, Cel ce păzești floarea ce răsare
în mijlocul stâncilor, hrănește, crește și 
păzește cu bine și pe copiii noștri.
Ajută-ne, Doamne, să răsădim în ființa
lot tot ce-i bun și folositor pentru mântuirea
lor, și bineplăcut Ție, ca printr-înșii să
se preamărească Numele Tău cel Sfânt
și să facă cinste neamului și Sfintei 
Biserici.
Umple-i, Doamne, de înțelepciune,
luminează-le mintea și dăruiește-le priceperea
sfântă, care se pogoară de la Tine.
Apără-i pe ai de toate cursele vrăjmașilor,
văzuți și nevăzuți.
Poruncește îngerilor Tăi, ca totdeauna să
fie călăuzitorii și povățuitorii lor luminați, 
spre toate faptele cele bune.
Rugămu-ne Ție, Doamne, deschide mintea
lor ca să Te cunoască pe Tine, cât se poate
mai mult. Amin.  
Rugăciunea Fiilor Pentru Părinții Lor
RUGĂCIUNEA FIILOR PENTRU PĂRINȚII LORDoamne, Dumnezeule Cel atotbun, Care 
mi-ai dăruit părinți buni, ca prin ei să mă
împărtășesc de multe binefaceri; Cel ce 
voiești să le fiu recunoscător pentru viața
ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toată
grija ce au avut și au față de mine.
Ție mă rog cu umilință pentru sănătatea
și mântuirea lor, Dumnezeule, Cel ce
ești atotîndurat, dar și atotdrept, care
binecuvintezi pe fii pentru părinții lor
și adeseori în drepta Ta mânie, îi
pedepsești pentru păcatele lor; primește
umilita mea mulțumire pentru binefacerile
ce le reverși neîncetat asupra părinților mei.
Trimite-le, Stăpâne atotbun, și în viitor
binecuvântările Tale și le iartă lor toate
greșelile pe care ca niște oameni le-au făcut.
Ajută-mi ca să urmez poruncile Tale cele
Sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu
fac nimic care să-i amărască și să- întristeze.
Răsplătește-le, Preabunule, cu facerile Tale
de bine, pentru dragostea și îngrijirea neadormită,
ce totdeauna o au pentru mine.
Apără-i de toate nefericirile și întristările.
Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și pașnică.
Fă-i părtași de binecuvântarea Sfinților Tăi,
înmulțește roadele ostenelilor lor, fă să
prisosească peste ei binefacerile Tale și să
sporească în virtuți și în îndestulare, ca să
Te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin.Rugăciune de Călătorie

RUGĂCIUNE DE CĂLĂTORIEStăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel 
ce ești Calea, Adevărul și Viața, Care ai
Slobozit cu preaslăvire pe Iosif de prigonirea
fraților săi, povățuindu-l pe el în Egipt și
cu binecuvântarea bunătății Tale ajutându-l,
l-ai făcut să sporească uimitor în toate.
Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu
Luca și cu Cleopa la Emaus și prin frângerea
pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai
făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, 
călătorește și acum cu Darul și cu 
Dumnezeiasca Ta binecuvântare cu noi, robii
Tăi (numele), care cu umilință ne rugăm Ție.
Și precum ai trimis lui Isaac și lui Tobie, înger
pașnic, împreună-călător, iar călătoria și 
întoarcerea acelora cu pace și cu bună sporire
ai făcut-o, rugămu-ne Ție, trimite-ne și
nouă, îngeri pașnici, credincioși, îndreptători,
păzitori, ca și ne povățuiască pe noi după
voia Ta.
Izbăvește-ne pe noi de tâlhari și de toată
bântuiala vrăjmașilor ucigători de oameni,
păzește-ne viața noastră nevătămată și
sufletele curate de toată întinăciune ni le ferește.
Mișcările noastre sporește-le în bine, 
apucăturile îndreptează-ni-le și ne izbăvește
pe noi de cei ce ne vor nouă răul, văzuții
și nevăzuții vrăjmași.
Izbăvește-ne de supărarea pricinuită de
oamenii răi și vicleni, de accidente, de vreme
rea și de toată reaua întâmplare.
Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și
Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic,
ca sprijiniți fiind, să nu ne abatem din 
calea poruncilor Tale.
Așa ne rugăm Ție, Împărate atotputernice,
și nepomenitorule de rău, Doamne, auzi-ne
pe noi smeriții, pentru bunătatea Ta și treci
cu vederea greșelile noastre.
Îmbogățește-ne pe noi cu Darul Tău și
plini de dânsul ne arată, împodobindu-ne
cu Dumnezeiasca Ta binecuvântare, cu mila
și cu bunătățile cerești și pământești, ca
astfel călătorind, să ne întoarcem cu bine,
lăudând și binecuvântând bunătatea Ta
cea nemărginită.
Că a Ta este stăpânirea, împărăția,
puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Rugăciune După Sfârșitul Lucrului

RUGĂCIUNE DUPĂ SFÂRȘITUL LUCRULUI
Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ești
plinirea tuturor bunătăților, Ție Îți
mulțumesc pentru ajutorul și sporul
ce mi-ai dat la lucrul, pe care cu Harul
Tău l-am făcut astăzi.
Și acum mă rog Ție, Doamne, fă ca
lucrarea mea să-mi fie de folos.
Umplu de bucurie și de veselie sufletul
meu și mă mântuiește, ca un mult
milostiv și de oameni iubitor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Dumnezeule a toată milostivirea
și îndurarea, care ai nemăsurată milă,
nespusă și neajunsă iubire de oameni,
căzând acum către a Ta slavă, cu frică
și cu cutremur, aduc Ție mulțumire
pentru binefacerile de care m-ai învrednicit
pe mine, nevrednicul robul Tău.
Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un
Domn, Stăpân și făcător de bine.
Și iarăși căzând înaintea Ta, îți mulțumesc
și cu smerenie mă rog nemăsuratei
și negrăitei Tale milostiviri, ca și de
acum înainte să-mi dăruiești faceri de
bine, ca să sporesc în dragostea de Tine
și de aproapele meu.
Izbăvește-mă de tot răul și necazul.
Dăruiește-mi liniște și mă învrednicește 
ca în toate zilele vieții mele, totdeauna,
mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc și
să cânt cele preabune Tatălui și Fiului 
și Sfântului Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Rugăciune la Începutul Lucrului
RUGĂCIUNE LA ÎNCEPUTUL LUCRULUIDoamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut
al Tatălui Celui fără de început, care în Sfânta
Ta Evanghelie, ai zis: ,,Tatăl meu până acum
lucrează și Eu lucrez”; Tu, Doamne, Cel ce ai
grăit prin gura Proorocului Tău, David:
,,Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa,
până seara”; și iarăși Tu ai zis prin fura fericitului
Tău Apostol Pavel: ,,Cel ce nu vrea să lucreze,
nici să nu mănânce”.
Și iarăși Tu ai grăit cu preacurata gura Ta:
,,Fără de Mine nu puteți face nimic” și ,,Orice
veți cere [de la Tatăl] întru Numele Meu, Eu
voi face...”.
Doamne, Dumnezeule, ascult din toată inima
dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință
alerg la bunătatea Ta, rugându-mă: ajută-mi
cu Harul Tău, să săvârșesc lucrul ce încep
acum: în numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh. Amin.
,,Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte,
Doamne, ca să-mi ajuți mie grăbește.
Să se rușineze și să se înfrunteze cei ce
caută sufletul meu.
Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei
ce-mi voiesc mie rele.
Întoarcă-se îndată rușinându-se cei ce-mi
grăiesc mie: bine este, bine este.
Să se bucure și să se veselească de Tine
toți cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule,
și să zică pururea: Mărit să fie Domnul!”
cei ce iubesc mântuirea Ta.
Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule
ajută-mi.
Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu,
Doamne, nu zăbovi” (Ps. 69 ).
Rugăciune Către Maica Domnului Pentru Părintele Duhovnic

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICO, Preasfântă Stăpână, Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, Împărăteasa
Cerului și a pământului, ascultă strigarea
sufletului meu și primește păcătoasa mea
rugăciune, Preacurată Maică a lui
Dumnezeu, care o aduc pentru părintele
meu duhovnic, îndureratul robul Tău (N).
Fii lui întotdeauna Călăuzitoare, și în
toată vremea însoțește-l, și îngrădește-l 
când este treaz, păzește-l când doarme,
mângâie-l când plânge, îmbărbătează-l
când este trist, izbăvește-l de dureri;
slobozește-l de clevetire, ridică-l când 
este în neputință, biruiește-i pe demonii
ce luptă împotriva lui, și în primejdie de
moarte îl ajută.
În fiecare zi îl arată înfricoșător pentru
vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, pentru ca
ei să știe că el este robul Tău, Maica lui
Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul
și Împăratul, Căruia I Se cuvine cinstea 
și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.
Maica Domnului, îmblânzește inimile
oamenilor celor răi care se ridică asupra lui.
Tu vezi osteneala și durerea părintelui
meu duhovnic (N), durerile lui doar Tu 
singură le cunoști.
Tu îi știi toate tainele sufletului, caută
cu milostivire la el din cer, ușurează-i
suferința, acoperă-l cu acoperământul
Tău, cercetează-l pe el cu mila Ta cea
cerească, trimite-i binecuvântarea în
toate faptele lui și-i dăruiește ajutorul
tău cel nevăzut, și cu sfintele lui
rugăciuni, dă-mi mie smerenie, mustrare
de conștiință, răbdare, blândețe, curățenie,
tăcere și mă acoperă de toate năpastele
și de vrășmașii cei văzuți și cei nevăzuți.
Amin.
Rugăciunea Arhimandritului Sofronie Pentru Părintele Duhovnic

RUGĂCIUNEA ARHIMANDRITULUI SOFRONIE PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICDoamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu, care
pe desfrânata și pe tâlharul i-ai primit,, primește și
rugăciunea mea pentru robul tău, părintele meu 
duhovnic (Numele ) ales de Tine să poarte povara
păcatelor mele în fața Ta, așa cum Tu porți povara
lumii întregi în fața Tatălui Ceresc.
Iartă-i toate greșelile lui pentru dragostea și
jertfa stăruitoare, ca să pun început bun de pocăință
eu, oaia rătăcită.
Cercetează-l degrabă și vezi nevoile lui.
Vindecă-l de toată boala și întinăciunea trupească
și sufletească și de slăbiciunea firii celei căzute.
Izbăvește-l de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, de
tot răul și ispitele ce i-au venit pentru păcatele mele.
Sporește-i înțelepciunea, îndelunga răbdare, liniștea,
pacea și mulțumirea sufletească.
Înmulțește-i puterea, sporeștei-i blândețea și purtarea 
de grijă și împlinește toate cele de folos lui.
Dă-i minte luminată și pricepere sfântă care se
pogoară de la Tine, Împăratul Luminii.
Bine sporește în el Doamne și dăruiește-l sănătos,
îndelungat în zile, drept învățând cuvântul
adevărului Tău. Amin. ( Metanie )
Împărate Ceresc Mângâietorule, deschide stavila
cerului și plouă peste părintele meu duhovnic (N)
belșug de har și bogata milă.
Pogoară-Te asupra lui, odihnește în el pururea și
revarsă peste el mulțimea îndurărilor Tale. Amin. (Metanie )
Maica Domnului, acoperă cu Atotputernicul tău
Acoperământ pe robul tău, părintele meu duhovnic (N)
și roagă-te Bunului Dumnezeu să-l miluiască
pentru rugăciunile tale.
Izbăvește-l de toată ispita trupească și sufletească,
curăță-l, tămăduiește-l, întărește-l și sănătate
deplină dăruiește-i. Amin. (Metanie)
Sfinte Mare Proorocule Ioane Înaintemergătorule
și Botezătorule al Domnului roagă-te lui
Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe 
părintele meu duhovnic (N) pentru rugciunile tale.
Sf. Sfințite Mucenice Dorotei roagă-te Bunului
Dumnezeu să miluiască și să mântuiască pe
părintele meu duhovnic (N), pentru rugăciunile tale.
Cele nouă Puteri Cerești, Sfinților Români, 
mucenici și mucenițe, cuvioși și cuvioase,
Preacuvioșilor Părinți ai noștri și sfinții a căror
pomenire se face astăzi, împreună cu toții
sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu să miluiască           
și mântuiască pe părintele meu duhovnic (N)
pentru rugăciunile voastre.
Amin. Amin. Amin. (Metanii) 
Rugăciune Înainte de Consumarea Anaforei și Agheasmei
RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE CONSUMAREA ANAFOREI ȘI AGHEASMEIDoamne, Dumnezeul meu, să-mi fie mie
Darurile Tale și agheasma aceasta spre 
lăsarea păcatelor, spre luminarea cugetului,
întărirea și tămăduirea sufletului și trupului
meu; întru biruința patimilor și neputințelor
mele; după mare mila Ta, a Preacuratei Tale
Maici și a tuturor sfinților. Amin. 
Rugăciunea Cinstitei Cruci

RUGĂCIUNEA CINSTITEI CRUCISă învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii
Lui și să fugă de la Fața Lui cei ce-l urăsc pe 
Dânsul.
Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara
de la fața focului, așa să piară diavolii de la
fața celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și se 
însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie:
Bucură-te, preacinstită și de viață purtătoare
Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea
Celui ce S-a Răstignit pe tine, a Domnului nostru
Iisus Hristos și S-a pogorât la iad și a călcat
puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine,
cinstita Crucea Sa, spre alungarea a tot pizmașului.
O! preacinstită și de viață purtătoare Crucea
Domnului, ajută-mi, cu Sfânta Doamnă, Fecioară,
Născătoare de Dumnezeu, și toți Sfinții în veci. Amin.
Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește,
Doamne, cu puterea cinstitei și de viață purtătoarei
Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.
În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
meu, îți încredințez sufletul meu, păzește-mă,
binecuvintează-mă, miluiește-mă după mare mila
Ta și după mulțimea îndurărilor Tale și de viață
veșnică îmi dăruiește. Amin.


Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin

RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN
Stăpâne, Iubitoarule de oameni, oare nu-mi
va fi mie acest pat groapă?
Sau încă vei mai lumina cu ziua, ticălosul
meu suflet?
Iată, groapa îmi zace înainte și iată moartea
îmi stă de față.
De judecata Ta, Doamne, mă tem și de 
chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu 
mai contenesc.
Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu,
pururea Te mânii și pe Preacurata Maica Ta
și pe toate puterile cerești, și pe Sfântul
Înger, păzitorul meu.
Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de 
iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de 
toată osânda și chinul. 
Ci, rogu-te Doamne, mântuiește-mă după
mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui
pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei
milui pe cel curat, nu-i nici o minune, că
sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine
păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru
aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să
nu biruiască răutatea mea bunătatea și
milostivirea Ta cea nespusă, ci precum
voiești, tocmește pentru mine lucrul.

Apoi zicem cu închinăciuni până la pământ:

Mă închin Ție, Preasfântă Treime Care
ești o ființă de viață făcătoare și
nedespărțită: Părinte și Fiule și Duhule Sfinte;
cred întru Tine, Te mărturisesc și Te
slăvesc, Îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, 
Te preaînalț și Te rog: miluiește-mă pe
mine, nevrednicul robul Tău, pentru Sfânt
Numele Tău ( de 3 ori ).
Mă închin ție, Preasfântă Născătoare de 
Dumnezeu, care ai arătat noua Lumină cea   
cu nașterea ta, Împărăteasa cerului și a
pământului, nădejdea celor fără de nădejde,
ajutătoare neputincioșilor și împăcarea cu
Dumnezeu a tuturor păcătoșilor.
Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile
și împresurările sufletești și trupești și te
rog să-mi fii folositoare cu prea puternicile
tale rugăciuni ( o închinăciune ).
Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare,
primește această puțină rugăciune și o du Fiului
tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască
și să lumineze, pentru tine, sufletele noastre 
( o închinăciune ).
Toate puterile cerești: Tronuri, Domnii, Începătorii, 
Stăpânii, Puteri, Heruvimi, Serafimi, Arhangheli și 
Îngeri, mă rog și cad înaintea voastră, rugați-vă
lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul (o închinăciune )
Sfinte și mare Proorocule Ioane, înainte mergătorule
și Botezătorule al Domnului, cel care ai pătimit
pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul,
roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă 
mântuiesc pentru rugăciunile tale ( o închinăciune ).
Sfinților ai lui Dumnezeu: apostolilor, proorocilor,
mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de
Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie,
călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit
pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către
Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să
mă mântuiesc pentru rugăciunille voastre ( o închiunăciune )
Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare,
cu Grigore de Dumnezeu cuvântătorul cu
făcătorul de minuni Nicolae și cu toți sfinții 
începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă 
cu rugăciunile și ajutorul vostru ( o închinăciune )
Toate Sfintele femei: mironișițe, mucenițe, 
tămătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați
slujit lui Hristos cum se cuvine, rugați pe 
Dumnezeu pentru mine, păcătosul ( o închinăciune ).
Cea nebiruită și Dumnezeiască puterea a cinstitei
și de viață purtătoarei Crucii Domnului, nu mă
lăsa pe mine, păcătosul, ci cu puterea ta mă
acoperă și mă izbăvește de toată ispita cea trupească
și sufletească ( o închinăciune ).
Preacurată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea
tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și
nădejde nu am, fără numai pe tine, cea cu totul
nevinovată, Stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu
Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu, 
pentru aceea mă rog: miluiește-mă și mă izbăvește
de toate răutățile mele, și roagă pe Milostivul tău
Fiu și Dumnezeu meu, ca să miluiască ticălosul
meu suflet, să mă izbăvească de veșnicile chinuri 
și să mă învrednicească Împărăției Sale ( o închinăciune ).
Sfinte îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu
aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată
lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu
pentru mine, păcătosul.
Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca 
nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cândva
să zică vrăjmașul meu: întăritu-m-am asupra lui.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Sprijinitor sufletul meu fii, Dumnezeule, că
umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă
de ele și mă mântuiește, Bunule, ca un Iubitor
de oameni.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care ești mai
sfântă decât Sfinții Îngeri, neîncetat te cântăm
cu inima și cu gura, mărturisind că tu ești
de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai
născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi 
neîncetat pentru sufletele noastre.
Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre
somn, odihnă trupului și sufletului și ne păzește
pe noi de întunecatul somn al păcatului și de
toată întunecata și cea de noapte dulceață a patimii.
Contenește întărâtările patimilor, stinge săgețile
vicleanului cele aprinse și cele pornite asupra 
noastră cu vicleșug.
Zburdările trupului nostru le potolește și tot gândul
nostru cel pământesc și trupesc îl adoarme.
Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă,
cuget curat, inimă trează, somn ușor și de toată
nălucirea satanei nestrămutat; și ne ridică la
vremea rugăciunii întăriți întru poruncile Tale și
pomenirea judecăților Tale întru noi nestricată
având-o.
Cuvântare de slava Ta în toată noaptea ne dăruiește,
ca să cântăm și bine să cuvântăm și să slăvim
Preacinstitul și de mare cuviință Numele Tău:
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită pururea Fecioară, binecuvântată de
Dumnezeul nostru, și cere să mântuiască pentru
tine sufletele noastre.
Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, greșelile
noastre, cele de voie și cele fără de voie, cele cu
lucrul și cu cuvântul, cele cu știința și cu
neștiința, cele din noapte și din zi, cele cu mintea 
și cu gândul; toate le iartă nouă, ca un Bun și 
Iubitor de oameni.
Pe cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate,
iartă-i, Doamne! Celor ce ne fac bine, fă-le bine!
Fraților și rudeniilor noastre, împlinește-le
cererile cele către mântuire și viață veșnică.
Pe cei ce sunt întru neputință, cercetează-i și
vindecare dăruiește-le! 
Pe cei de pe mare ocârmuiește-i!
Cu cei călători, împreună călătorește; pe cei
din văzduh ocrotește-i.
Celor ce ne slujesc și ne miluies pe noi, iertare
păcatelor dăruiește-le!
Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor,
să ne rugăm pentru dânșii, miluiește-i după
mare mila Ta!
Pomenește Doamne, pe cei mai înainte adormiți,
părinții și frații noștri și-i odihnește, unde
cercetează lumina Feței Tale.
Pomenește-i, Doamne, pe frații noștri cei robiți
și-i izbăvește de toată primejdia!
Pomenește Doamne, pe cei ce aduc daruri și
fac bine în Sfintele Tale Biserici și le dă
lor cererile cele către mântuire și viață veșnică!
Pomenește-ne Doamne, și pe noi smeriții, păcătoșii
și nevrednicii robii Tăi!
Luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței
Tale și ne îndreptează în calea poruncilor Tale,
pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre,
de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara
Maria și ale tuturor Sfinților Tăi, că bine ești cuvântat
în vecii vecilor. Amin.